2.

2.1 ความรู้พืนฐานเกษตรอินทรีย์

2.2 ดิน

2.3 ธาตุอาหารพืช

2.4 ปุ๋ย

3.

3.1 โรคพืช

3.2 แมลงศํตรูพืช

3.3 การจัดการศัตรูพืช

3.4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย

4.

4.1 จุลินทรีย์หน่อกล้วย

4.2 ปุ๋ยอินทรีย์

4.3 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

5.

5.1 ชีวภัณฑ์

5.2 ไตรโคเดอร์มา

5.3 บิวเวอร์เรีย&เมธาไรเซียม

6.

6.1 น้ำหมักปลา

6.2 ฮอร์โมนนมไข่

6.3 ฮอร์โมนถั่วเหลือง

7.

ถาม-ตอบปัญหา(Bonus)

7.1 เกษตรอินทรีย์

7.2 ดิน

7.3 ปุ๋ย

7.4 ศัตรูพืช

...

สอบถามเพิ่มเติม

www.facebook.com/RakOrganic

Mobile: 098-848-6988

สมัครได้ที่