บทที่ 1: บทนำ

  1.1 แนะนำผู้สอน คอร์สผักเคลอินทรีย์         

  1.2 แนะนำสายพันธุ์ผักเคลและประโยชน์ของผักเคล

บทที่ 2: การเพาะเมล็ดผักเคล

   2.1 แนะนำเมล็ดผักเคล

   2.2 แนะนำวัสดุเพาะเมล็ดผักเคล

   2.3 การหยอดเมล็ดผักเคลลงหลุมเพาะ

   2.4 การคัดแยกต้นอ่อนผักเคล

   2.5 คำถามที่พบบ่อยในการเพาะเมล็ดผักเคล

บทที่ 3: การปลูกผักเคลในกระถาง

  3.1 ขั้นตอนการย้ายกล้าผักเคลลงกระถาง

  3.2 ขั้นตอนการขยายขนาดกระถางผักเคล

  3.4 คำถามที่พบบ่อยในการปลูกผักเคลในกระถาง

บทที่ 4: การปลูกผักเคลในแปลง

  4.1 ขั้นตอนการย้ายกล้าผักเคลลงแปลง

  4.2 คำถามที่พบบ่อยในการปลูกผักเคลในแปลง

บทที่ 5: การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงผักเคล

 5.1 แนะนำโรคที่พบบ่อยในผักเคล

 5.2 การป้องกันและกำจัดโรคในผักเคล

  5.3 แนะนำแมลงศัตรูพืชที่พบบ่อยในผักเคล

  5.4 การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชในผักเคล

 5.5 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคและแมลงในผักเคล

บทที่ 6: การให้ฮอร์โมนบำรุงผักเคล

 6.1 การให้ฮอร์โมนบำรุงพืชในระยะต้นอ่อนและต้นกล้า

 6.2 การให้ฮอร์โมนบำรุงพืชในระยะโต

 6.3 คำถามที่พบบ่อยในการให้ฮอร์โมนบำรุงพืช

บทที่ 7: การตัดแต่งผักเคล

7.1 ขั้นตอนการตัดแต่งผักเคล

7.2 คำถามที่พบบ่อยในการตัดแต่งผักเคล

บทที่ 8: การเก็บเกี่ยวผักเคล

8.1 ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผักเคล

8.2 คำถามที่พบบ่อยในการเก็บเกี่ยวผักเคล

บทที่ 9: การล้างผักเคล

9.1 ขั้นตอนการล้างผักเคล

9.2 คำถามที่พบบ่อยในการล้างผักเคล

บทที่ 10: การบรรจุผักเคลเพื่อจำหน่าย

10.1 ขั้นตอนการบรรจุผักเคลลงถุงเพื่อจำหน่าย

10.2 คำถามที่พบบ่อยในการบรรจุผักเคลเพื่อจำหน่าย