เกษตรอินทรีย์ ครบ จบในคอร์สเดียว

ปก-คอร์สเกษตรอินทรีย์.png

อบรมพื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์ ทุกกระบวนการผลิต ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช โรคและแมลงศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืช การปลูกพืชเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand)  การทำปัจจัยการผลิต จุลินทรีย์ และฮอร์โมนต่างๆ 

ปลููกผักเคลอินทรีย์

ปก-คอร์สปลูกผักเคล.png

อบรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมดิน เพาะเมล็ด ปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยว ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อบรมปลูกเมล่อนอินทรีย์

อบรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมดิน เพาะเมล็ด ปลูก ตัดแขนง ดูแลโรคและแมลง การทำหวาน และเก็บเกี่ยว ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อบรมปลูกมะเขีอเทศเชอร์รี่หวานอินทรีย์

ปลูกมะเขือเทศแบบอินทรีย์ 100% ให้หวาน เนื้อแน่น อร่อย เหมือนผลไม้

© 2023 by RaiRakOrganic. Proudly created with Wix.com